Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH Szanowni Państwo! W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 r w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ z dnia 27.IV.2016 r nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /zwanych dalej RODO/ informujemy, iż : 1/ Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest PHU „ZIS” S.C W. KORCZYŃSKI, M. STACHOWICZ z siedzibą w Krakowie, ul. Radzikowskiego 52, 31-305 Kraków, NIP 9451976624, Regon 356584643, tel. 12-638 22 22, mail: salon@ziskr.pl. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można również kontaktować się listownie oraz na w/w adres mailowy spółki. 2/ Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust.1 lit. b RODO, gdyż dotyczy realizacji zawartych z Państwem umów oraz art.6 ust.1 lit. f RODO dotyczącego przetwarzania danych na podstawie zobowiązań do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze tych danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, przy czym prawnie uzasadnionym interesem leżącym u podstaw przetwarzania danych jest realizacja interesów faktycznych, prawnych i gospodarczych wynikającej z prowadzonej współpracy gospodarczej. 3/ Przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać się w następujących celach: – realizacji współpracy handlowej w szczególności wykonywania zamówień i dostaw, realizacji usług, wzajemnych zobowiązań, – dokonywania wzajemnych rozliczeń, potwierdzania sald i dochodzenia oraz windykacji należności, – rozpoznawania reklamacji i prowadzenia korespondencji w tym zakresie, – działań marketingowych, – prowadzenia wszelkiej innej naszej korespondencji. 4/ W ramach gromadzenia i przetwarzania danych osobowych, przetwarzane będą: imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, podany adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer NIP /gdy ma znaczenia/, numer konta bankowego /gdy ma znaczenie/, informacja na temat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu realizacji zawartych umów. 5/ Państwa dane osobowe mogą być udostępniane jedynie: – audytorom i biegłym rewidentom, – ubezpieczycielom, – bankom i innym instytucjom finansowym, – firmom factoringowym, – doradcom prawnym i finansowym, kancelariom prawnym dochodzącym należności na drodze prawnej, – firmom marketingowym – jeżeli będzie to konieczne, – producentom dostarczonych urządzeń w szczególności firmie Viessmann w zakresie działań serwisowych oraz gwarancyjnych, – sądom powszechnym, urzędom, organom administracyjnym, podatkowym, egzekucyjnym oraz organom Państwa. 6/ Okres przechowywania danych osobowych nie będzie dłuższy, niż niezbędny dla opisanych powyżej celów przetwarzania tych danych osobowych. 7/ Państwo posiadacie pełne prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich uzupełnienia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wnoszenia skarg do stosownych organów oraz usunięcia – o ile dane te nie będą już konieczne do celów, dla których zostały zgromadzone i nie ma żadnej innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania, chyba, że ich przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 8/ Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane oraz przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych.