Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego www.kotły-sklep.pl (oraz www.xn--koty-sklep-c0b.pl) określa zasady dokonywania zamówień towarów dostępnych w Serwisie pod adresem www.kotły-sklep.pl (oraz www.xn--koty-sklep-c0b.pl) i stosuje się przy sprzedaży towarów przez Sprzedającego. Warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja i zapoznanie się z Regulaminem. 2. Każdy Użytkownik Serwisu dostępnego pod adresem www.kotły-sklep.pl (oraz www.xn--koty-sklep-c0b.pl) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu. 3. Właścicielem sklepu internetowego jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIS” S.C. Władysław Korczyński, Marek Stachowicz z siedzibą w Krakowie ul. Weissa 7, 31-339 Kraków. 4. Użyte poniżej terminy oznaczają: 4.1 Sprzedający – to Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIS” S.C. Władysław Korczyński, Marek Stachowicz z siedzibą w Krakowie ul. Weissa 7, 31-339 Kraków nr NIP: 9451976624; adres e-mail: sklep@ziskr.pl (zwany dalej Sprzedający) sprzedające towary Kupującemu zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym regulaminie. Sprzedający jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 4.2. Kupujący – to konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) 4.3. Towary – to rzeczy, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy kupującym a Sprzedającym. 4.4. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta. 4.5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie www.kotły-sklep.pl (oraz www.xn--koty-sklep-c0b.pl) umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 4.6. Regulamin- niniejszy Regulamin. 4.7. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty – oświadczenie woli Kupującego o bezpośrednim zamiarze zawarciu umowy sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie składane za pomocą Formularza Zamówienia. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Kupującego. 4.8 Cena- wartość wszystkich zamówionych przez Kupującego Towarów brutto; 4.9 Koszt Zamówienia – cena + koszt przesyłki Towaru + koszt wybranego sposobu płatności (według stawek operatora płatności); 4.10 Potwierdzenie Zamówienia- potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego prze Kupującego. 4.11 Umowa o świadczenie usług elektronicznych – umowa na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., na podstawie której Kupujący zakłada Konto. 4.12 Konto – usługa elektroniczna w systemie teleinformatycznym w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o złożonych zamówieniach, chronione indywidualnym loginem i hasłem. 4.13Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem strony internetowej www.kotły-sklep.com (oraz www.xn--koty-sklep-c0b.pl). 5. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Towary bez wad. 6. Podany w pkt. 4.1 adres mailowy oraz numer telefonu są obowiązujące w kontaktach ze Sprzedającym. 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym. 6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego. 7. Ceny podane przez Sprzedającego są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 8. Sprzedający proponuje następujące sposoby porozumiewania się na odległość: 8.1 kontakt mailowy na adres: sklep@ziskr.pl 8.2 kontakt telefoniczny pod numerem: +48 12 638 27 27 8.3 kontakt korespondencyjny na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIS” S.C. Władysław Korczyński, Marek Stachowicz z siedzibą w Krakowie ul. Weissa 7, 31-339 Kraków. 9. Sprzedający nie przewiduje obowiązku udzielenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych, które Kupujący jest zobowiązany spełnić na żądanie Sprzedającego. 10. Sprzedający nie jest związany kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 11. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka.

§ 2. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową: www.kotły-sklep.pl (oraz www.xn--koty-sklep-c0b.pl) 2. Przy wypełnianiu formularza zamówienia Kupujący powinien dochować należytej staranności w celu poprawnego wpisania wszelkich danych. 3. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego podany podczas rejestracji, bądź podczas składania zamówienia zostanie wysłany e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W wiadomości są wyszczególnione: dane sprzedającego, zamówione produkty wraz z opisem ich głównych cech, numer zamówienia, koszt zamówienia oraz wybrany sposób zapłaty, sposób dostawy Towaru, sposób kontaktu ze Sprzedającym, informacja o możliwości odstąpienia od umowy. 4. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia z powodu braku dostępności Towaru (np.: wyczerpanie się zapasów), Kupujący jest niezwłocznie informowany o przeszkodach w realizacji zamówienia (emailem, telefonicznie). Wówczas Kupujący podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od umowy w całości lub części). 5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego części lub całości zamówienia, łączny pokryty przez Kupującego Koszt Zamówienia, zostanie zwrócony niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na użycie innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 6. Zamówione Towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu. 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia. 8. Zamawiający otrzymuje potwierdzenia o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracji. 9. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja następuje według kolejności dokonanych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 10. Do każdego zamówienia wystawiany jest rachunek lub faktura VAT według wskazania Kupujacego. 11. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu poprzez dodanie lub rezygnację z Zamówionego Towaru do momentu wystawienia przez Sprzedawcę rachunku lub faktury VAT. Zmiana następuje poprzez kontakt z telefoniczny z przedstawicielem właściciela firmy lub mailem pod adresem wskazanym w §1 pkt. 8 Regulaminu, w takim wypadku potwierdzenie zmiany przez Sprzedawcę jest wysyłane na wskazany w zamówieniu adres e-mailowy. 12. Przesyłki zagraniczne są realizowane indywidualnie po uprzednim kontakcie ze Sprzedającym.

§ 3. DOSTAWA TOWARÓW I PŁATNOŚCI

1. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów: a. firma kurierska / firma logistyczna; b. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy; 2. Wybór sposobu dostawy dokonuje Kupujący zgodnie z w/w. Koszty dostawy są zależne od formy płatności, wielkości zamówienia i wyboru sposobu dostawy. Koszt dostawy ponosi Kupujący. 3. Możliwe formy płatności: a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy b. płatność elektroniczna za pośrednictwem płatności online Dotpay 4. O wybranej formie płatności decyduje Kupujący w zamówieniu. 5. Towar jest wydawany Kupującemu lub osobie odbierającej zamówienie w imieniu Kupującego, wyłącznie po przedstawieniu upoważnienia, wystawionego przez Kupującego. Na upoważnieniu znajdować się musi, imię i nazwisko odbierającego, oraz numer jego dowodu osobistego a także numer zamówienia i czytelny podpis Kupującego. 6. Towar jest dostarczany Kupującemu niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.

§ 4. TOWAR Z MONTAŻEM U KLIENTA

1. „Towar z montażem u klienta” oraz ceny dla towarów z montażem dotyczą wyłącznie montażu urządzeń w budynkach mieszkalnych (jedno lub wielorodzinnych). Podstawą realizacji usługi montażu urządzenia jest złożenie zamówienia w sklepie internetowym. 2. Oferta towarów z montażem jest ograniczona terytorialnie i obejmuje tyko wybrane powiaty z województw małopolskiego: Miasto Kraków, krakowski, wielicki, proszowicki, olkuski, myślenicki, oświęcimski, wadowicki oraz województwa śląskiego: Miasto Bielsko-Biała, bielski, pszczyński, żywiecki. 3. „Towar z montażem u klienta” obejmuje koszt zamówienia danego towaru oraz koszt usługi montażu (koszt samej robocizny), bez materiałów dodatkowych, które zapewnia kupujący (złączki, zawory , rury kominowe, połączenia) – w szczególności: – usługa montażu kotła – obejmuje powieszenie na ścianie oraz przyłączenie do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, w przypadku kotłów z zasobnikiem także montaż podgrzewacza ciepłej wody (ustawienie na podłodze, połączenie z kotłem oraz instalacją ciepłej i zimnej wody) oraz uruchomienie urządzenia, nie obejmuje przeróbek hydraulicznych, przeróbek komina oraz materiałów dodatkowych (zawory, filtry, rury, złączki instalacyjne, elementy kominowe itp.); – montaż stacji uzdatniania – obejmuje podłączenie do istniejącej instalacji wodnej oraz uruchomienie urządzenia, nie obejmuje przeróbek hydraulicznych instalacji, oraz materiałów dodatkowych (filtrów, soli do regeneracji, wężyków przyłączeniowych itp.); – montaż klimatyzatora – obejmuje montaż jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej klimatyzatora oraz uruchomienie urządzenia, nie obejmuje materiałów dodatkowych (rur chłodniczych, otulin, przewodów elektrycznych, konstrukcji do montażu jednostki zewnętrznej itp.). 4. W celu realizacji usługi „Towar z montażem u klienta”, po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego, skontaktuje się z Państwem doradca techniczny naszej firmy, który doprecyzuje i wyjaśni Państwu zakres pozostałych prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania usługi ze względu na specyfikę miejsca montażu. Wykonanie prac nieobjętych usługą „Towar z montażem u klienta” może nastąpić tylko po wcześniejszym podpisaniu odrębnej umowy na te prace. 5. Towary nie objęte zamówieniem a konieczne do realizacji usługi „Towar z montażem u klienta” można zamówić po konsultacji z doradcą technicznym. Możliwe jest objęcie tych towarów jedną przesyłką wraz z przesyłką „Towar z montażem u klienta”.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wada fizyczna Towaru polega na jego niezgodności z umową. 2. Zakres i podstawa odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest określona w szczególności ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz w kodeksie cywilnym z dnia 23 kwietnia 1964 r. 3. Kupujący może dokonać zawiadomienia o niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży na adres poczty elektronicznej: sklep@ziskr.pl lub pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIS” S.C. Władysław Korczyński, Marek Stachowicz z siedzibą w Krakowie ul. Weissa 7, 31-339 Kraków. 4. Towar jest niezgodny z umową w szczególności jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 5. Towar ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy. 6. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na Towar wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru. 7. Kupujący może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest jednak obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 8. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIS” S.C. Władysław Korczyński, Marek Stachowicz z siedzibą w Krakowie ul. Weissa 7, 31-339 Kraków. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić Towar Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje. 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej odbioru. Sposób ustosunkowania się wybiera Kupujący składając reklamację (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany adres). Jeżeli jednak Kupujący nie dokona wyboru Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacji pisemnie. 10. Udzielona na sprzedany Towar gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 11. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi Elektronicznej wnosi się na adres i w terminie jak reklamację dotyczącą Towaru. 12. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi Elektronicznej rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. 7. Ustosunkowanie się Sprzedawcy na reklamację dotyczące świadczenia Usługi Elektronicznej następuje w sposób wybrany przez Kupującego (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany adres). Jeżeli jednak Kupujący nie dokona wyboru Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacji pisemnie.

§ 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach prawo do odstąpienia wygasa w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIS” S.C. Władysław Korczyński, Marek Stachowicz z siedzibą w Krakowieul. Weissa 7, 31-339 Kraków ; adres e-mail: sklep@ziskr.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 4.Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ziskr.pl. Jeżeli Kupujący skorzysta z tej możliwości, niezwłocznie zostanie mu przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Kupujący otrzymuje zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Proszę odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedającego na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIS” S.C. Władysław Korczyński, Marek Stachowicz z siedzibą w Krakowie ul. Weissa 7, 31-339 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu. 13. Do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej stosuje się analogiczne zasady jak do odstąpienia od umowy sprzedaży

§ 7. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wypowiedzenia w każdym czasie w drodze porozumienia stron. 2. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania żadnej przyczyny przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu pisemnie na adres: sklep@ziskr.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ZIS” S.C. Władysław Korczyński, Marek Stachowicz z siedzibą w Krakowie ul. Weissa 7, 31-339 Kraków lub mailem: sklep@ziskr.pl. Umowa rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu chyba, że strony zgodnie postanowią skrócić okres wypowiedzenia. 3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w przypadku gdy Kupujący rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności w przypadku gdy dostarcza treści zabronione przez obowiązujące prawo. Wypowiedzenie jest możliwe po wcześniejszym wezwaniu Kupującego, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, do usunięcia naruszenia. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcą umowa rozwiązuje się po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Sprzedawcę oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący dokonując rejestracji w sklepie wyraża zgodą na przetwarzanie danych osobowych a jego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych Sprzedającego w zakresie koniecznym do realizacji umowy Sprzedaży. 2. Kupujący może podczas rejestracji udzielić dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Sprzedającego. 3. Zarejestrowani Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 5. Dane osobowe umieszczone są w zabezpieczonym zbiorze danych osobowych , która jest chroniony przed dostępem osób trzecich. 6. Przechowywanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

§ 9. Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sprzedającego (w tym zdjęć i opisów towarów) bez jego pisemnej zgody.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedającego .